Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


 

Artikel 1: Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Milla.

2.     Door een bestelling te plaatsen bij Milla, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Milla.

3.     Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4.    Milla heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

5.    De aangeleverde paardenharen dienen van de staart van het paard of pony te zijn. De paardenharen dienen schoon te zijn en met een elastiekje samengebonden te worden.

6.    Het niet kunnen vervaardigen van een sieraad met de door de klant opgestuurde paardenharen is is geheel ten beoordeling van Milla. Milla is niet verplicht de haren te retourneren aan de klant.

Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.

2.     Klant: de natuurlijke persoon die aan Milla de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

3.     Dag: kalenderdag.

4.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Milla. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling  houdt in dat de klant instemt met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

1.     Alle aanbiedingen van Milla zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Een overeenkomst tussen Milla en de klant komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van de klant. Deze bevestiging geschiedt door middel van een bevestigingsmail naar de klant.

3.    Milla kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4.    Milla garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 4: Prijzen en betalingen

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  2. Zodra de betaling van de klant is voltrokken zal de bestelling in werking worden gezet.

Artikel 5: Levering

1.    Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling doorgaans binnen 10 werkdagen verzonden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant hierover bericht. Milla dient binnen 1 maand alsnog te leveren en anders mag de klant kosteloos annuleren.

2.     De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Milla bekende bezorgadres, en wordt afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

3.    Indien de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.    De leveringsplicht van Milla is voldaan zodra de bestelling een keer aan de afnemer is aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder.

5.    Indien de bestelling geweigerd wordt bij de eerste aanbieding komen retourvracht, alsmede het risico van beschadiging of opnieuw verzenden voor rekening van de klant.

Artikel 6: Verzending

1.     Verzending vindt na ontvangst van betaling plaats binnen 10 werkdagen.

2.     Voor verzending binnen Nederland maakt Milla gebruik van…. en wordt er per verzendadres de volgende verzendkosten in rekening gebracht:
Nederland:
Europa:
Wereldwijd:

4.     Milla is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de verzonden producten tijdens verzending via een erkende postbezorger, ongeacht verzendwijze.

Artikel 7: Annuleren
De klant kan de custum made bestelling kosteloos annuleren binnen 24 uur per email.
Nadat de  eertse 24 uur zijn verstreken nadat de bestelling is geplaatst  is het annuleren van het bestelde sieraad niet meer mogelijk, aangezien het persoonlijk voor de klant wordt gemaakt.

Artikel 8: Ruilen en retourneren
De goederen kunnen, binnen zeven dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor  rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending ontvangt de klant 50% van het geld terug op zijn of haar bank-of girorekening. Volledige restitutie is niet mogelijk omdat het product speciaal voor de klant gemaakt is. Gaat het om een standaard product ontvangt de klant 100% van het geld terug op zijn of haar bank-of girorekening.

Artikel 9: Garantie

1.     Milla garandeert dat alle producten voldoende aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt voor de periode van 2 maanden na datum van aankoop.

2.     Wanneer een product binnen de garantietermijn van 2 maanden toch gebreken vertoont, dan zal Milla het product ruilen of repareren. Indien ruilen of repareren niet mogelijk is, dan wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen teruggestort.

3.     De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan door ondeugdelijk gebruik. Sieraden zijn gevoelig voor haarlak, parfum, water en zeep.

4.     De garantie vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf probeert het gebrek te herstellen en/of de gebruik instructie niet heeft opgevolgd.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid

1.     Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Milla. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar maken via email: millasieraad@gmail.com. Milla zal binnen 3 dagen via email op de klacht reageren.

2.     Milla zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Milla maximaal het aankoopbedrag plus de verzendkosten.

3.     Milla is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4.     Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5.     Milla is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 11: Privacy

Milla gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@millasieraden.nl

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en Milla zal uw gegevens ten alle tijden beschermen en vertrouwelijk behandelen.

Artikel 12: Copyright
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Milla is het niet toegestaan deze website en de sieraden op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of na te maken.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Milla partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2.     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13: Identiteit van de ondernemer

Milla sieraden

Elzendammen 3, 5324 BT Ammerzoden

E-mailadres: info@millasieraden.nl
KVK-nummer: 63379341

Btw-identificatienummer: NL119144220B01